نسخه خطی ادعیە و مناجاتنامە بە زبان فارسی و عربی شادروان { سید بابارسول هاشمی خانەآشوری }

نسخه خطی ادعیە و مناجاتنامە بە زبان فارسی و عربی شادروان{ سید بابارسول هاشمی خانەآشوری }

نامبردە فرزند قطب العارفین{ سید شیخ اسماعیل هاشمی خانەآشوری فرزند سید رسول خانەآشور سفیر شیخ کاک احمد سلیمانیە بە مناطق باباجانی } و از مادر بە بانو خاتون فرزند سعید بیگ تنها برادر تنی{ حبیب اللەخان باباجانی نظام الایالە ، مقتدرترین فرد تاریخ ایل جاف } و همچنین داماد شیخ عبدالوهاب ملقب بە صدر الاشراف از نوادگان { شیخ مصطفی سولە } و سادات معزز سولەایی میباشد .

 

وی متولد ( ۱۲۶۲ هـ . ش خانەآشور ) و در ایام جوانی توانست تمام مراحل علمی و فقهی خود را در شهرزور و بغداد همراە شاعر و عارف نامی سید عبدالکریم خانەآشوری ملقب بە فانی خانەآشوری بە اتمام برساند و بعد از آن بە خانەآشور بازگشتە و کمر بە نوشتن اوراد و اشعار و تدریس در حوزە علمیە خانەآشور میبندد و بعدها در سال ( ۱۳۱۶ هـ . ش ) بعنوان نمایندە تام الاختیار شیخ اسماعیل خانەآشور بە دشت حُر شهرستان ثلاث باباجانی فعلی بە میان ایل بزرگ باباجانی فرستادە میشود اما دست اجل در سال( ۱۳۱۸ هـ . ش ) او را از خدمت بە خلق خدا وامیدارد .

این اثرِ هفتاد صفحەای تنها اثر بجای ماندە از آثار متعدد ایشان است کە در یک آتشسوزی در خانەآشور سالم بجایی ماندە است .

نوشته؛ سید محمد هاشمی خانه شوری.

 

دانلود فایل pdf

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − نه =